Sri Sri Radha Madhava Mandir

 The International Society for Krishna Consciousness

Founder Acharya: His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada